terug naar het overzicht

 

Koninklijk besluit van 12 oktober 1995 Stbl N° 505

Bron: Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden


 

 

Besluit van 12 oktober 1995, houdende de vaststelling van enkele bestanddelen van de beeldenaar van het zilveren tien-guldenstuk dat in 1995 wordt uitgegeven ter gelegenheid van het 350ste sterfjaar van Hugo de Groot

 

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

 

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Financiėn van 6 oktober 1995, BGW 95/2274-M, Generale Thesaurie, Directie Binnenlands Geldwezen, Afdeling Effecten, Banken en Monetaire aangelegenheden;

Gelet op artikel 5, eerste lid, van de Muntwet 1987;

 

Hebben goedgevonden en verstaan:

 

Artikel 1

 

1. De beeldenaar van het zilveren tien-guldenstuk dat in 1995 wordt uitgegeven ter gelegenheid van het 350ste sterfjaar van Hugo de Groot, is:

a. op de voorzijde: rechts Onze beeltenis, onderaan in het midden het omschrift «BEATRIX» en links, onderaan beginnend, het omschrift « KONINGIN DER NEDERLANDEN»;

b. op de keerzijde: in de onderste helft de beeltenis van Hugo de Groot liggend in een boekenkist en in de bovenste helft het jaartal 1995, de waardeaanduiding «10 GULDEN» met boven het jaartal het teken van de Muntmeester en boven het woord «gulden» het teken van de Munt en daaromheen als omschrift links in het midden beginnend «DE IURE BELLI AC PACIS HUGO DE GROOT 1583-1645».

2. Het tien-guldenstuk heeft een gladde rand en draagt als randschrift GOD¬ZIJ¬MET¬ONS¬

 

Artikel 2

 

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

 

Onze Minister van Financiėn is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad en in de Staatscourant zal worden geplaatst.

 

’s-Gravenhage, 12 oktober 1995

Beatrix

 

De Staatssecretaris van Financiėn,

W. A. F. G. Vermeend

 

Uitgegeven de vierentwintigste oktober 1995

 

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

 

 terug naar het overzicht