terug naar het overzicht

 

Koninklijk besluit van 18 augustus 1994 Stbl N° 655

Bron: Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden


 

 

Besluit van 18 augustus 1994, houdende de vaststelling van enkele bestanddelen van de beeldenaar van de zilveren tien-guldenmunt die in 1994 wordt uitgegeven ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag van de ondertekening in Londen van de op 5 september 1944 tot stand gekomen Douaneovereenkomst (Stb E77)

 

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

 

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën van 16 augustus 1994, BGW 94/1023, Generale Thesaurie, Directie Binnenlands Geldwezen, Afdeling Effecten, Banken en Monetaire aangelegenheden;

Gelet op artikel 5, eerste lid, van de Muntwet 1987;

 

Hebben goedgevonden en verstaan:

 

Artikel 1

 

1. De beeldenaar van de zilveren tien-guldenmunt die in 1994 wordt uitgegeven ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag van de ondertekening in Londen van de op 5 september 1944 tot stand gekomen Douaneovereenkomst (Stb E77) is:

a. op de voorzijde: Onze beeltenis met aan de linkerzijde het omschrift «BEATRIX» en aan de rechterzijde het omschrift « KONINGIN DER NEDERLANDEN»;

b. op de keerzijde: in drie links van het midden geplaatste verticale vlakken gelezen van beneden naar boven de tekst «BE NE LUX» met in het middelste vlak links van het tekstgedeelte ‘NE’ van boven naar beneden de jaartallen 1944 en 1994; in een vlak aan de rechterzijde gelezen van boven naar beneden de waardeaanduiding «10G» met daarboven het muntmeestersteken en daaronder het teken van de Nederlandse Munt; daartussen op gelijke hoogte met het vlak met het tekstgedeelte ‘LUX’ van links naar rechts afgebeeld het Belgische parlementsgebouw, de Nederlandse Ridderzaal en het Luxemburgse parlementsgebouw met onder de gebouwen, gescheiden door twee verticale lijnen, een afbeelding van de aan de Douaneovereenkomst (Stb E77) hangende linten met zegels voorzien van de desbetreffende landswapens.

2. De tien-guldenmunt heeft een gladde rand en draagt als randschrift GOD¬ZIJ¬MET¬ONS¬

 

Artikel 2

 

Dit besluit treedt in werking met ingang van 5 september 1994.

 

Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

 

’s-Gravenhage, 18 augustus 1994

Beatrix

 

De Minister van Financiën,

W. Kok

 

Uitgegeven de eerste september 1994

 

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

 

 terug naar het overzicht