terug naar het overzicht

 

Wet van 5 juni 1984 Stbl Nį 260

Bron: Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden


 

 

Wet van 5 juni 1984, houdende wijziging van de Muntwet 1948 (Wijziging van de ruimte met betrekking tot de eisen ten aanzien van het gehalte van het zilveren vijftigguldenstuk en de eisen ten aanzien van het gewicht en gehalte van de gouden dukaat)

 

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

 

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut ! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de ruimte met betrekking tot de eisen van gehalte van het zilveren vijftigguldenstuk en tot de eisen van gewicht en gehalte van de gouden dukaat aan te passen in verband met de uiterst beperkte mogelijkheden tot het aankopen van muntrondellen die aan de huidige eisen ten aanzien van gewicht en gehalte voldoen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

ARTIKEL I

 

De Muntwet 1948 (Stb. I 156) 1 wordt gewijzigd als volgt:

De tabel van artikel 3 wordt, voor zover het betreft het zilveren vijftigguldenstuk en de gouden dukaat, gelezen als volgt:

 

Muntsoort

Gewicht

Ruimte naar boven of beneden

Gehalte

Ruimte naar boven of beneden

Middellijn

grammen

duizendsten

duizendsten

duizendsten

millimeters

zilver:

vijftig≠guldenstuk

 

25

 

5

 

925

 

5

 

38

goud:

dukaat

† 3,494

4

983

2

21

 

ARTIKEL II

 

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgave van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.

 

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat alle ministeriŽle departementen, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

 

Gegeven te ís-Gravenhage, 5 juni 1984.

Beatrix

 

De Staatssecretaris van FinanciŽn,

H. E. Koning

 

Uitgegeven de achtentwintigste juni 1984

 

De Minister van Justitie,

F. Korthals Altes

 

1† Laatstelijk gewijzigd bij de wet van 14 oktober 1982, Stb. 593.

 

 terug naar het overzicht