terug naar het overzicht

 

Koninklijk besluit van 12 juli 1980 Stbl Nį 406

Bron: Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden


 

 

Besluit van 12 juli 1980, houdende vaststelling van enkele bestanddelen van de beeldenaar van de rijksdaalder en gulden die in 1980 worden uitgegeven ter gelegenheid van de troonopvolging

 

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

 

Op de voordracht van de Staatssecretaris van FinanciŽn, Generale Thesaurie, Directie Binnenlands Geldwezen, Afdeling FinanciŽle Markten en Instellingen, Bureau FinanciŽle Instellingen en Betalingsverkeer, van 4 juli 1980, nr. 380-9303;

 

Gelet op artikel 4, vijfde lid, van de Muntwet 1948;

 

Hebben goedgevonden en verstaan:

 

In afwijking van hetgeen is bepaald in artikel 1 van het Koninklijk Besluit van 14 november 1967, Stb. 569, is de beeldenaar van de rijksdaalder en de gulden die in 1980 worden uitgegeven ter gelegenheid van Onze troonopvolging

a. op de voorzijde: het borstbeeld van Onze Moeder gedeeltelijk zichtbaar achter Ons borstbeeld alsmede daarboven de datum 30 APRIL 1980;

b. op de keerzijde: het Rijkswapen met de Koninklijke Kroon met aan iedere zijde twee cijfers van het jaartal, daaronder langs de rand ter linkerzijde het onderschrift NEDERLAND en ter rechterzijde de waardeaanduiding, te weten 2Ĺ GULDEN onderscheidenlijk 1 GULDEN, alsmede het muntteken en het muntmeesterteken.

De rijksdaalder en de gulden hebben een gladde rand en dragen als randschrift GODęZIJęMETęONSę

 

Onze Minister van FinanciŽn is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad en in de Nederlandse Staatscourant zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Algemene Rekenkamer.

 

Antibes, 12 juli 1980

Beatrix

 

De Minister van FinanciŽn,

Van der Stee

 

Uitgegeven de eenendertigste juli 1980

 

De Minister van FinanciŽn,

J. de Ruiter

 

 terug naar het overzicht